Multisystemic Therapy® for social, emotional, and behavioural problems in youth age 10 to 17: An updated systematic review and meta-analysis

Modelfoto: Cathrine Ertmann/VIVE
Multisystematisk terapi reducerer antallet af anbringelser uden for hjemmet samt anholdelser eller sigtelser i USA, men ikke i de øvrige lande. Det viser dette review fra udenlandske forskere i Campbell-samarbejdet.

Dette er et dansk referat af et systematisk review produceret af udenlandske forfattere som del af det internationale Campbell-samarbejde. Udover at oversætte og her videreformidle reviewets resultater på dansk har VIVE ikke været involveret i reviewets udførsel.

Effekten af Multisystemisk Terapi® er forskellig på tværs af studier og kontekster


Data fra 23 randomiserede, kontrollerede forsøg analyseres for at vurdere effekten af Multisystemisk Terapi® (MST®) sammenlignet med gængs behandling (business-as-usual) eller andre former for behandling for unge med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer Analysen peger på, at effekten af MST® varierer på tværs af studier, kontekster og udfaldsmål.


Hvad handler dette review om?

MST® er en intensiv, hjemmebaseret intervention for familier med unge, der har sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer. En MST®-terapeut kan hjælpe med at identificere og ændre de faktorer hos den enkelte eller i familien og miljøet, som menes at bidrage til udfordringerne. MST® involverer blandt andet indsatser rettet mod at skabe bedre kommunikationsmønstre, udvikle forældrekompetencer, støtte unge i at skabe relationer til jævnaldrende samt forbedre unges faglige præstationer.

Hvad er formålet med dette review?

Dette opdaterede systematiske review med metaanalyse sammenfatter data fra randomiserede, kontrollerede forsøg med henblik på at teste om Multisystemisk Terapi® er effektiv på tværs af populationer.

Hvilke studier er inkluderede?

De inkluderede studier undersøger udfaldet af MST® for unge med forskellige former for udfordringer, herunder kriminalitet, stofbrug og psykisk lidelse. Reviewet analyserer data fra 23 randomiserede, kontrollerede forsøg udført i USA, Storbritannien, Canada, Holland, Norge og Sverige. De fleste forsøg sammenligner MST® med gængs behandling (business-as-usual), som i den amerikanske kontekst oftest består af relativt få ydelser for unge og deres familier sammenlignet med andre højindkomstlande, hvor der er et mere robust offentligt sundhedssystem og et bredere socialt sikkerhedsnet for unge og deres familier.

Hvad er de overordnede fund fra dette review?

Data fra eksisterende randomiserede, kontrollede forsøg viser, at MST® reducerer antallet af anbringelser uden for hjemmet samt anholdelser eller sigtelser i USA, men ikke i de øvrige lande. Yderligere peger data på, at MST® har en positiv effekt på unges selvrapporterede kriminalitet samt på relationerne i familien. Derimod finder reviewets forfattere ikke evidens for en generel effekt af MST® på unges adfærd og symptomer på psykisk lidelse, stofbrug, relationer til jævnaldrende eller resultater i skolen.


Hvad er de inkluderede studiers kvalitet?

Kvaliteten af de inkluderede studier i reviewet er blandet, og afrapporteringen af data er i en del tilfælde mangelfuld. Blandt årsagerne til den svingende studiekvalitet peger reviewets forfattere på udfordringer med at fuldføre korrekte randomiseringsprocedurer, mangel på sammenlignelighed mellem de unge, som modtager MST®-behandlingen, og de, som får den gængse behandling, samt selektiv afrapportering af resultater.

Hvad er implikationerne for forskning og politik?

Resultaterne af dette review står i stærk kontrast til mange tidligere studier og reviews af MST®. Selvom de fleste forsøg med MST® resulterer i en blanding af positive, negative og nul-effekter fokuserer mange rapporter selektivt på positive og statistisk signifikante resultater.


Mange rapporter og reviews vedrørende MST® mangler en omhyggelig vurdering af forskningskvalitet, ligesom der i flere tilfælde mangler refleksioner over alternative årsager til en tilsyneladende positiv effekt af MST® (fx mangel på sammenlignelighed mellem de unge, som modtager MST®-behandling, og de, som får den gængse behandling).

Hvor aktuelt er dette review?

Forfatterne af dette review har søgt efter studier frem til marts 2020.

Om reviewet

Dette resumé er baseret på Littell, J. H., Pigott, T. D., Nilsen, K. H., Green, S. J., & Montgomery, O. L. K. Multisystemic Therapy® for social, emotional, and behavioural problems in youth age 10 to 17: An updated systematic review and meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 2021; 17:e1158. https://doi.org/10.1002/cl2.1158.