Strategi

Læs VIVEs strategi for årene 2024-2027

VIVEs rolle er at bedrive forskning, analyse og formidling inden for velfærdsområderne. Samfundet er under konstant forandring, og i VIVE forholder vi os aktivt til verden omkring os og producerer ny viden inden for de områder, hvor det er nødvendigt at fastholde, styrke og forandre velfærdssamfundet. Dermed bidrager VIVEs viden til udvikling af politik og den offentlige samtale.

Vi arbejder især med de områder, der har betydning for levevilkårene i Danmark; det gælder eksempelvis sociale forhold, sundhed, uddannelse, integration og arbejdsmarkedet.

Velfærdssamfundet og dets institutioner udfordres i disse år. Eksempelvis påvirker den demografiske udvikling, klimaforandringer og teknologi rammer og prioriteringer. Samtidig opstår nye muligheder for at organisere velfærden anderledes. VIVE tager højde for dette i vores arbejde med at producere viden, der kan fremme udviklingen af velfærdssamfundet.

Vision

VIVE fremmer velfærdssamfundets udvikling gennem viden, der hviler på et videnskabeligt grundlag.

Vi vil virkeliggøre vores vision ved at fastholde et udsyn, der gør vores forskning og analyse relevant både nu og i fremtiden. Vores viden skal  anvendes og sætte spor i politikudvikling og praksis på velfærdsområderne.

Det fordrer, at VIVE fortsat har høj troværdighed gennem uvildighed,
gennemsigtighed og videnskabelighed.

Værdier

Kvalitet

  • Vi værner om kvaliteten og gør os altid umage.

Integritet

  • Alle dele af vores arbejde kendetegnes ved høj integritet. Vores vidensproduktion er uvildig og offentlig tilgængelig.

Samarbejde

  • Vi vægter tillidsfuldt samarbejde både internt og eksternt. Vi er i løbende dialog med omverdenen, som vi møder med respekt og nysgerrighed.

VIVEs værdier favner vores organisation og guider vores daglige arbejde.

VIVEs strategiske indsatsområder

VIVEs opgave er at bedrive forskning og analyse på velfærdsområderne samt formidle vores viden. I den kommende strategiperiode vil vi arbejde for at fastholde den styrkeposition, vi sammen har opbygget på
disse områder.

VIVE vil derudover prioritere tre udvalgte indsatser, der tager højde for den aktuelle samfundsudvikling og de behov og udfordringer, VIVE skal belyse og bidrage til løsningen af.

Forskning

Vi producerer forskning af høj international kvalitet

VIVE skal leve op til internationale kvalitetsstandarder og samtidig være anvendelsesorienteret rettet mod Danmark. Vi vil styrke hjemtagning af forskningsmidler og sikre gode rammer og vilkår for forskningen.

Analyse

Vi er en uundværlig og konkurrencedygtig leverandør af analyse

VIVE skal være den foretrukne leverandør, når offentlige aktører og organisationer efterspørger solide og innovative evalueringer og analyser inden for velfærdssamfundets kerneområder.

Vi vil styrke anvendeligheden af vores analyser og fortsat sikre, at de bygger på opdaterede videnskabelige metoder.

Formidling

Vi formidler vores viden professionelt og med øje for målgruppernes behov

VIVEs viden skal kendes og anvendes bredt i velfærdssektoren både i  den offentlige debat, i politikudvikling og i praksis.

Vi vil videreudvikle den måde, hvorpå vi formidler vores viden, og
konstant have for øje, at VIVEs viden kommer ud til relevante målgrupper. Vi skal være synlige og sikre VIVEs stærke brand i omverdenen.

Vi styrker synergien mellem forskning og analyse

Vi vil udnytte vores unikke position, hvor vi både producerer forskning og analyser.

Viden fra forskningen kan bruges direkte til at kvalificere analyser,
ligesom analyseprojekter kan berige den videnskabelige produktion.

Vi vil tænke forskning og analyse endnu tættere sammen ved at styrke samspillet i både arbejdsprocesser, vidensdeling, ledelse og den interne kultur.

Vi fremmer analyser til løsning af tværgående samfundsudfordringer

Komplekse problemer går ofte på tværs af velfærdsområderne.

VIVE har eksperter på alle områder, og gennem stærkt internt samarbejde vil vi analysere og afdække de tværgående udfordringer.

Vi vil fremme omverdenens efterspørgsel efter tværgående analyser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads

VIVEs vision afhænger af evnen til at rekruttere, udvikle og fastholde
kompetente medarbejdere. Det gælder både til forskning, analyse og formidling samt til de understøttende funktioner.

Konkurrencen på arbejdsmarkedet betyder, at VIVE skal kendes og opleves som en god og velfungerende arbejdsplads med høj faglighed  og et godt socialt miljø.

Vi udvikler unge talenter og fastholder centrale fyrtårne.

 

Lov om VIVE, Resultatplan, Vedtægter og Årsrapporter

Resultatløn til styrelsesdirektør

VIVEs direktør, Lotte Jensen, har fået udbetalt resultatløn for 2023. Resultatlønnen er givet på baggrund af en opgørelse af målopfyldelsen i resultatplanen, der er indgået med departementet.

Udmøntning for 2023 udgør 102.291,43 kr.