VIVEs generelle privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik omfatter VIVEs behandling af personoplysninger uden for vores forsknings- og analyseprojekter.

Privatlivspolitikken omhandler eksempelvis vores behandling af dine personoplysninger, når du

  • sender os en e-mail
  • tilmelder dig vores nyhedsbrev
  • besøger vores sider på sociale medier
  • deltager i seminarer
  • sender uopfordrede jobansøgninger
  • samarbejder med os som reviewer, deltager i et ekspertpanel eller som part i et forskningsprojekt

Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores forsknings- og analyseprojekter, skal du klikke her.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

VIVE er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Herluf Trolles Gade 11
1052 København K
CVR-nr.: 23 15 51 17
Telefon: 44 45 55 00
E-mail: vive@vive.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte VIVE på gdpr@vive.dk.

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

E-mail: dpo@vive.dk

Telefon: 39 17 39 95

Brev: VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiveren

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling og administration samt med henblik på at overholde reglerne i bl.a. offentlighedsloven og arkivlovgivningen.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens (GDPR) artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra c (overholdelse af retlige forpligtelser) og litra e (offentlig myndighedsudøvelse), samt lov om VIVE (lbkg. nr. 948/2017).

Hvis du i forbindelse med en jobansøgning oplyser om et handicap, jf. bkg. nr. 1174/2019, behandles oplysningerne i henhold til databeskyttelseslovens § 12, stk. 1. Herudover behandler vi normalt ikke følsomme oplysninger om dig. Hvis du sender os følsomme oplysninger, sletter vi dem, i det omfang de er irrelevante for besvarelsen af din henvendelse.

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, fx når du skriver til os med digital post. 

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger overlades til Statens IT, som er vores IT-leverandør og dermed databehandler. Statens IT behandler alene dine personoplysninger på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vedrørende cookies, se vores cookie- og privatlivspolitik i forbindelse med brugen af vive.dk.

Vores medarbejdere har tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27, og vi videregiver derfor ikke personoplysninger til uvedkommende.  Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt i den sag, som dine personoplysninger indgår i, skal vi dog normalt videregive oplysningerne, medmindre de er fortrolige.

Vi overlader herudover dine personoplysninger til vores øvrige databehandlere, der bistår med drift og administration, herunder fx i forbindelse med tilmelding til arrangementer, udsendelse af nyhedsbreve samt statistik på vores hjemmeside.

Alle VIVEs modtagere af oplysninger er forpligtet til at behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt. 

Opbevaring af oplysninger om dig

Vi er som offentlig myndighed bl.a. omfattet af offentlighedslovens regler om journaliserings- og notatpligt. Det betyder, at når du kontakter os telefonisk eller skriftligt, vil vi i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem registrere de oplysninger, som er omfattet af denne pligt.

Oplysningerne overføres til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Vi vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet.  Den historiske udgave af journalperioden slettes senest 10 år efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet. 

Virksomhedssider på sociale medier

VIVE har virksomhedssider på Facebook og LinkedIn samt profiler på X og Instagram.

Når du besøger VIVEs profil eller side på de sociale medier, placerer mediet cookies på den enhed, du har brugt til at besøge vores profil eller side. Mediet behandler således oplysninger om dig, når du besøger VIVE på de sociale medier, uanset om du har en profil på det sociale medie eller ej.

Størstedelen af de indsamlede oplysninger behandles af de sociale medier (bl.a. til at målrette indhold til dig). VIVE har ikke rådighed over eller adgang til disse oplysninger. De oplysninger, som er tilgængelige for VIVE, er et overblik over besøgsstatistik og aktivitet, der kan anvendes til at forbedre VIVEs brug af siderne og til at målrette opslag.

VIVE behandler også de oplysninger om dig, som du sender i en direkte besked via sociale medier til VIVE.

Formålet med vores tilstedeværelse på Facebook, LinkedIn, X og Instagram er at kunne kommunikere om og offentliggøre vores analyse og forskning.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, samt § 1, stk. 1, og § 2 i lov om VIVE (lbkg. nr. 948/2017 ).

For mere information om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger, henviser vi til mediernes privatlivspolitikker: Facebook og Instagram, LinkedIn og X. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os (se vores kontaktoplysninger ovenfor).

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Undtagelser

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til ovenstående rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at VIVE som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse. 

Oplysninger om klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan læse mere om, hvordan du klager på datatilsynet.dk. 

Ændring af denne oplysningstekst

Oplysningsteksten bliver løbende opdateret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår teksten sidst er ændret i dette afsnit. 

Seneste opdatering: den 1. juli 2024.