VIVEs ligestillingspolitik

VIVE betragter mangfoldighed som et aktiv, fordi diversitet kan medvirke til en bredere og mere nuanceret tilgang til løsning af  arbejdsopgaver og bidrager til et godt arbejdsmiljø. VIVE ønsker, at  alle medarbejdere har lige vilkår på arbejdspladsen, og at der ikke sker direkte eller indirekte forskelsbehandling.

VIVEs ligestillingspolitik har i denne første version ligestilling mellem kønnene som omdrejningspunkt. Hermed leves op til krav i den danske  ligestillingslovgivning og i krav fra EU til en Gender Equality Plan  (GEP). Uanset denne indsnævring er det hensigten, at politikken skal  bidrage til, at alle medarbejdere i VIVE uanset køn, kønsidentitet, seksualitet, etnicitet, religion, handicap, alder mv. har lige muligheder  for ansættelse, udvikling, fleksibilitet, orlov og avancement samt lige  løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Vi vil særligt  rette opmærksomhed mod ubevidste kønsbias, så vi kan modvirke  kønsstereotype opfattelser og forventninger til hinanden.

Udløst af ligestillingspolitikken iværksætter VIVE en række konkrete  initiativer, der beskrives i en handlingsplan for ligestilling, som blandt  andet vil forebygge forskelsbehandling baseret på køn. Initiativerne  afspejler krav i den danske ligestillingslovgivning samt EU’s krav og anbefalinger til GEP’en.

Den første handleplan vil gælde 2023-2027 og tager afsæt i aktuelle  data (marts 2023). HR-data om VIVEs medarbejdere muliggør kun  statistik på fordelinger mellem mænd og kvinder i forhold til monitorering mv. af kønsmæssig ligestilling. 

Denne politik og indsatserne i handlingsplanen er sammentænkt med  og understøttes af VIVEs øvrige politikker.

Hent og læs hele indholdet af VIVEs ligestillingspolitik.