VIVEs whistleblowerordning

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv.

Hent retningslinjer for VIVEs whistleblowerordning.

Formål med whistleblowerordningen

VIVEs whistleblowerordning har til formål

 • at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i centeret uden at frygte for negative ansættelsesretlige konsekvenser,
 • at beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og
 • at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i centerets ydelser.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold mv. Problemer bør således i første omgang – hvad angår VIVEs ansatte – søges løst ved henvendelse til f.eks. nærmeste leder, personaleafdelingen eller tillidsrepræsentanten.

Hvem kan indgive oplysninger?

Whistleblowerordningen kan anvendes af

 • personer, der arbejder eller tidligere har arbejdet for VIVE
 • personer, som har været del af en ansættelses- eller bedømmelsesproces
 • samarbejdspartnere, som VIVE har et formaliseret eller mere kontinuerligt samarbejde med, herunder personer ansat hos samarbejdspartnere.

Hvilke oplysninger er omfattet?

I whistleblowerordningen behandles kun oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for centerets varetagelse af dets opgaver. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en konkret vurdering af, om der er tale om sådanne alvorlige forhold. Det vil dog i almindelighed omfatte oplysninger om

 • strafbare forhold, f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse mv.
 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, f.eks. lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, offentlighedsloven mv.
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, f.eks. undersøgelsesprincippet, krav om saglighed og proportionalitet mv.
 • grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer, f.eks. om tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse mv.
 • grove eller gentagne personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, f.eks. grov chikane,
 • seksuel chikane, f.eks. enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der forudsættes viden om eller en begrundet mistanke om, at der er begået sådanne alvorlige forhold.

Oplysninger om øvrige forhold (fx oplysninger om overtrædelser af mindre væsentlige interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning, brug af kontorartikler mv. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen) er ikke omfattet af ordningen, men skal som udgangspunkt – hvad angår ansatte i VIVE – håndteres via f.eks. nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentant.

Hvordan indgives oplysningerne?

Oplysninger kan indgives som fysisk post eller elektronisk via dette link:
Fysisk post: VIVE, Herluf Trolles Gade 11, 1052 København [mærk kuverten: ”VIVEs whistleblowerenhed”]

Som whistleblower kan du indberette oplysninger ved navn eller anonymt. Ønsker du at indberette anonymt, kan du læse mere om, hvordan dette foregår, i retningslinjerne for VIVEs whistleblowerordning. Her kan du også læse, hvilke rettigheder du har som whistleblower og hvilke rettigheder, som den person, der indberettes om, har.

Klik her for at komme til VIVEs whistleblower-ordning

Se Årsberetning for VIVEs whistleblowerordning 2023