Børn, unge og kriminalitet

Det har ofte store konsekvenser for børn og unge at stifte bekendtskab med kriminalitet. VIVE har blandt andet forsket i, hvordan børn og unge oplever kriminalitet, og hvilke livsvilkår der kendetegner forskellige grupper i kriminelle miljøer.

Børn og unges forbindelse til kriminalitet har stor bevågenhed og skaber bekymring blandt politikere, professionelle, forældre samt børn og unge selv. For det har ofte store konsekvenser for børn og unge, når de stifter bekendtskab med kriminalitet – dette gælder, hvad enten de er ofre, begår kriminalitet, har kriminelle forældre eller på anden måde er vidne til kriminalitet.

Kriminaliteten blandt børn og unge i Danmark har været faldende de seneste mange år, men der er stadig et stort fokus på børn og unges egen kriminalitet, og på hvordan fremtidig kriminalitet kan forebygges. Mange børn og unge, der er i berøring med kriminalitet, har ofte brug for professionel hjælp, hvorfor det er vigtigt at få en dybere indsigt i, hvem der udsættes for og begår ungdomskriminalitet.

Kriminalitet set fra børn og unges perspektiv

VIVEs forskning på området bidrager med viden om, hvordan børn og unge selv oplever kriminalitet, som udøvere, ofre eller pårørende. Desuden er der fokus på, hvilke livsvilkår der kendetegner forskellige grupper, der er i berøring med børne- og ungdomskriminalitet, samt hvilke karakteristika der kendetegner børn og unge i de kriminelle miljøer. Denne viden skaber et vigtigt fundament for at få en forståelse af den livssituation, som de involverede børn og unge står i.

Flere af VIVEs projekter er kendetegnet ved at have et stærkt børneperspektiv og herigennem skabe viden om, hvordan kriminalitet påvirker børne- og ungelivet. Via kvalitative, kvantitative og mixed method-projekter har vi viden om både konkrete indsatser, lovgivning og institutioner samt om brugerperspektivet på, hvordan mødet med disse samfundsinstitutioner erfares. Den viden, VIVE indsamler om børn og unge og kriminalitet, formidles bredt og udgives i både i rapporter og videnskabelige artikler.